north education e-learning network 2008

 ขอต้อนรับเข้าสู่สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

north education e-learning : northNFE network

ชุดการจัดการศึกษาออนไลน์

 

การออกแบบ website เพื่อการศึกษา

วิธีการจัดการศึกษารูปแบบ e-learning

 

 

 

 

 

 

 

ต้องการกลับ northNFE network คลิก

 

แนะนำบทเรียน

ชุดหลักสูตรการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2549 วางบนฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th ประกอบด้วยสาระเนื้อหา จำนวน 2 หลักสูตร คือ (1)การออกแบ บwebsite เพื่อการศึกษา และ (2)วิธีการจัดการศึกษารูปแบบ e-learning โดยในปีนี้(2555) เมื่อได้ทำการย้ายบ้านใหม่มาสู่สภาพแวดล้อมใหม่ จึงได้นำเนื้อหาทั้ง 2 หลักสูตร นำมาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม


การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ในปีงบประมาณ 2555 สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT) ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาออนไลน์ ใน 2 โครงการ ซึ่งสถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สำหรับจัดการศึกษาเรียนรู้ใน 2 ลักษณะ คือแบบการศึกษาประเภทต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับการศึกษาออนไลน์ที่พัฒนาในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย นับตั้งแต่ ปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตร หลากหลายหลักสูตร ซึ่งจะได้ทะยอยพัฒนา ปรับปรุงสาระเนื้อหาให้ทันสมัยและทะยอยนำขึ้นระบบอีกครั้ง สำหรับในวันนี้ จะแนะนำหลักสูตใหม่ที่ดำเนินการในปี 2555 มี ดังนี้


วิธีการจัดการศึกษารูปแบบ e-learning

เป็นหลักสูตรที่เริ่มดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2549 โดยนำหลักสูตร มาดำเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ ประกอบด้วย
1.หลักสูตร การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รวม 9 รายวิชา 
 
 
 

north education e-learning : northNFE network

หมายเลข IP ของท่าน 54.161.22.187

hitcounter

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมการศึกษาๆของสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ทาง social network

www.facebook.com/northnfe

https://twitter.com/northnfenetwork

Facebook twitter YouTube

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาโดย สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

northNFE : n.e.e.n. The New Way of Online Education
northNFE network Copyright 2004-2012© Last updated August, 2012


. Facebook twitter YouTube